Marketingový mix a jeho role v marketingové strategii

Co je marketingový mix?

Marketingový mix zahrnuje všechny aktivity, strategie a nástroje, které firma používá k oslovení zákazníka a zvýšila tak své prodeje na cílovém trhu. Jedná se o dokument, jenž objasní, jaký produkt, za kolik, jak a kde se bude prodávat, a je nedílnou součástí marketingové strategie

Marketingový mix je znám od 60. let jako 4P od E. J. McCarthy: product (produkt), price (cena), place (distribuce), promotion (propagace). Jedná se o klíčové faktory, které ovlivňují marketing produktu či služby. 

Později se rozšiřoval o další části na 5P a 7P. Může být také spojován s dalšími modifikacemi, např. 4C a 4A.

Proč je důležité mít marketingový mix?

Marketingový mix zahrnuje klíčové faktory, které ovlivňují úspěšnost marketingu produktu či služby. Je popsán pro jednotlivé produkty, tím pomáhá při analýze stávajících produktů a plánování uvedení nového produktu na trh. 

Patří k důležité části marketingové strategie a pomůže Vám se správně odlišit od konkurence.

Marketingový mix 4P

Marketingový mix 4P

1. Product (produkt)

Úspěšnost marketingu je závislá na správném pochopení vlastního produktu. Kdo produkt potřebuje, jak řeší potřeby zákazníka a proč by ho někdo měl využít. 

Jako produkt se chápe nejen výrobek, ale i služba či aplikace. 

Je nezbytné určit, čím se liší od konkurenčních řešení a zda jsou některé z nabízených produktů či služeb na sebe navzájem navázané. 

V této části se také zamyslete nad brandovou komunikací, balením výrobku, zárukami, designem či doprovodnými službami.

2. Price (cena)

Kromě samotné ceny produktu, sem patří i platební podmínky, slevové akce, možnosti úvěru a různé ceníky.

Cena je jedním z rozhodujících faktorů marketingového mixu, která ovlivňuje množství prodaného zboží a celkovou ziskovost. Existují různé způsoby určení ceny zboží, např. na základě nákladů, poptávky či cen konkurentů. 

Cenová politika je závislá na tom, jak chcete, aby byl produkt vnímán. Jako luxusní nebo naopak cenově dostupné zboží?

3. Place (distribuce)

Odpovídá na otázku, kde se bude produkt prodávat a distribuovat. Jde o jakékoliv místo, kde produkt prodáváte, tedy i online. 

Jedná se o klíčové rozhodnutí, které souvisí s cílovým segmentem zákazníků. Měli byste zjistit, kde se Vaši zákazníci vyskytují často, např. z hlediska umístění prodejny a u onlinu byste měli vybrat vhodné kanály k propagaci (Linkedin, Facebook, Instagram, apod.) 

Rozhodnutí o umístění ovlivňuje Vaše distribuční náklady. 

4. Promotion (propagace)

Propagace má za cíl vzbudit potřebu či touhu po Vašem produktu či službě. K tomu je potřeba oslovit zákazníka správnou komunikací o Vašem produktu na vhodných kanálech, kde se pohybuje.  

Do nichž patří např. PPC, public relations (PR), SEO, obsahový marketing, sociální sítě, affiliate marketing, influencer marketing a přímý prodej. 

Soustřeďte se na propagaci v jednotlivých fázích nákupního procesu zákazníka. Od budování povědomí o značce, po fázi zvažování nákupu, realizaci nákupu produktu a poprodejní fázi.   

Marketingový mix 7P

K původním 4 klíčovým elementům marketingové strategie, známým jako 4P: product (produkt), price (cena), place (distribuce), promotion(propagace), přibyly další faktory, který mají vliv na úspěšnost marketingu produktu, a tak vznikl model 7P. 

Marketingový mix 7P

5. People (lidé)

Patří sem všichni lidé, kteří jsou přímo i nepřímo součástí marketingu či prodeje produktu. Prodejní tým, marketingové oddělení, zákaznický personál, ale i oddělení, který tento personál trénuje. 

V dnešní době patří zákaznický servis k jedněm z hlavních faktorů, jak vnímáme značku a ovlivňuje celkovou spokojenost zákazníka. 

6. Process (proces)

Do procesů patří všechny aktivity, co má firma nastavené, aby měl zákazník efektivní a pozitivní uživatelský zážitek po celé cestě nákupního procesu.

7. Physical evidence (fyzické důkazy)

Zákazníci potřebují potvrzení o věrohodnosti firmy, od níž budou nakupovat. Proto je důležité budovat pozitivní vnímání o značce. Lze sem zařadit hodnocení od zákazníků, recenze, vlastní webová stránka a celkové asociace se značkou.

Marketingový mix 4C

Tento model je na rozdíl od modelu 4P, který popisoval marketingovou strategii z pohledu prodávajícího, popsán z pohledu zákazníka. 

Hlavní myšlenkou za tímto modelem je dokonalá znalost zákazníka a pochopení jeho potřeb.  

Proto by měli firmy provádět dostatečný průzkum trhu za účelem zjištění co nejvíce informací o zákazníkovi a to následně promítnout do produktu.

Marketingový mix 4C

Marketingový mix 4C se skládá z těchto složek:

1. Consumer wants and needs (zákazníkovy potřeby)

Bob Lauterbon poukazoval na to, že dle původního modelu vytvářely některé firmy produkty, aniž by předem zjistily, zda je budou zákazníci vůbec chtít a potřebovat. 

Proto je důležité, aby se firma dívala na produkt z pohledu zákazníka. Může k tomu využít primární a sekundární výzkum trhu.

2. Customer Cost (náklad pro zákazníka)

Do nákladů nepatří pouze cena produktu, jako tomu bylo v modelu 4P.  Patří sem veškeré náklady na vlastnictví, a to zahrnuje i čas vynaložený na koupi či náklady ušlé příležitosti a dopravné. 

3. Convenience (pohodlí)

Nahrazuje distribuci v modelu 4P. Pozitivní uživatelská zkušenost během nákupu hraje velkou roli pro získání vracejícího se zákazníka.

4. Communication (komunikace)

Místo propagace je to způsob komunikace. Lauterbona viděl propagaci jako manipulativní. Dle něj by měla být komunikace dialogem mezi firmou a zákazníkem.

Zákazník by se měl dozvědět, jak je pro něj produkt prospěšný a co mu přinese. 

Jak vytvořit marketingový mix?

Marketingový mix je stavebním kamenem celkové marketingové strategie, a proto mu věnujte dostatečnou pozornost. Jednotlivé kroky jsou na sebe navázané, tudíž se budete postupně vracet k dopilování všech častí.

Stanovení cílů a rozpočtu

Na začátku začněte stanovením cílů, čeho má být dosaženo (více zákazníků, zvýšení povědomí, vyšší tržby) a prostředků na marketing.

Zamyslete se nad svou jedinečnou prodejní nabídkou (Unique selling proposition - USP)

Aby byl Váš marketing úspěšný, je důležité správně pochopit Vašeho zákazníka, konkurenci a unikátnost vaší firmy.

Připravte si STP (segmenting, targeting, positioning)

Dle předního odborníka na marketing Philipa Kotlera, by mělo tvorbě marketingového mixu předcházet rozhodnutí o segmentaci, zacílení a pozici produktu či služby (známé jako STP).

Stanovte si svou cenovou strategii

Bude hodně vycházet z předchozího kroku. Udělejte si dostatečný průzkum konkurence. Spočítejte si správně náklady na prodej produktu. Nezapomeňte počítat i s náklady na reklamaci a vrácení zboží.

Rozhodněte o distribučních kanálech

Budete prodávat přímo zákazníkovi, přes velkoobchodníka či retail? Vyberte umístění prodejen i dle toho, jak chcete aby Vaši zákazníci vnímali Vaší značku.

Určete strategii propagace

Tuto část je možné připravit až po určení cílového segmentu. Podle toho, kde se nacházejí Vaší zákazníci, vyberte online kanály a připravte správné sdělení mediální kampaně.

Chcete poradit s marketingovou strategií?

Rádi s Vámi probereme nejlepší možnosti k dosažení Vašich cílů.

Odesláním formuláře souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů.